Reklamačný poriadok

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Reklamačný poriadok sa riadi všeobecne platnými právnymi predpismi a je v súlade s Občianskym zákonníkom č.150/2004 pre fyzické osoby. Na tovar sa vzťahuje záručná doba 24 mesiacov, začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Prípadné reklamácie sa budeme snažiť vybaviť k Vašej spokojnosti za nasledujúcich predpokladov:

 1. Kupujúci je povinný skontrolovať tovar pri jeho prevzatí, vady vzniknuté mechanickým poškodím počas prepravy je nutné spísať s pracovníkom pošty protokol o škode alebo zásielku odmietnuť prebrať. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite pri prevzatí zásielky. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.
 2. Kupujúci má právo reklamovať vadu tovaru počas záručnej doby, záručnú dobu však nemožno zamieňať s dobou obvyklej životnosti, počas ktorej, pri správnom používaní a ošetrovaní, môže tovar vzhľadom k svojím vlastnostiam, t.j. danému účelu a rozdielnosti v intenzite užívania, vydržať
 3. Nárok na uplatnenie záruky zaniká, pokiaľ kupujúci výrobok poškodil sám nesprávnym alebo nešetrným zaobchádzaním s ním, neprimeraným používaním vzhľadom k materiálu  čím došlo k jeho predčasnému opotrebeniu, alebo ak k poškodeniu výrobku došlo v dôsledku nesprávnej starostlivosti, nevhodným ošetrovaním alebo jeho vystavením extrémnym podmienkam.
 4. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré na tovare vzniknú počas trvania záručnej doby,nie však za vady, ktoré kupujúci spôsobil sám, o ktorých kupujúci vedel pred prevzatím tovaru alebo na ktoré bola poskytnutá zľava z ceny tovaru.
 5. Pri vrátení peňazí poštovým poukazom bude zo zasielanej sumy odpočítaná čiastka 1€. Vracia sa čistá hodnota tovaru bez poštovného.

Záručný servis zabezpečuje prevádzkovateľ internetového obchodu.

POSTUP PRI UPLATNENÍ REKLAMÁCIE

 • O reklamácii nás informujte čo najskôr telefonicky na telefónnom čísle +421 903 286 716 alebo mailom sisashop@sisashop.sk
 • Reklamovaný tovar kupujúci doručí na adresu predávajúceho na vlastné náklady a riziko. Zásielku s tovarom odporúčame poistiť. Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme.
 • Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložitejšie technické zhodnotenie stavu výrobku vybavenie vašej reklamácie nesmie byť dlhšie ako 30 dní. Táto doba začne plynúť dňom doručenia reklamovaného tovaru predávajúcemu.
 • Kupujúci je povinný zvoliť pri preprave taký obal, aby nedošlo k poškodeniu tovaru. Tovar poškodený pri preprave v dôsledku nevhodne zvoleného obalu predávajúci nie je povinný vymeniť a kupujúci nie je oprávnený žiadať vrátenie peňazí alebo nový tovar. V prípade straty zásielky slovenskou poštou predávajúci nenesie zodpovednosť.
 • Kupujúci je povinný predávajúcemu zaslať aj faktúru alebo kópiu faktúry, ktorú obdržal s objednaným tovarom (faktúra slúži ako doklad o kúpe aj v prípade reklamácie)
 • Taktiež kupujúci uvedie číslo účtu, kde žiada vrátiť peniaze
 • Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť odstúpenie od kúpnej zmluvy v prípade, ak vyššie uvedené podmienky nebude považovať za splnené a tovar bude následne odoslaný späť na adresu kupujúceho.
 • V prípade splnenia podmienok za každý vrátený tovar  predávajúci vráti peniaze prevodom na bankový účet kupujúceho v lehote do 15 dní od doručenia vráteného tovar (odstúpenia od kúpnej zmluvy). Sumu za fakturované náklady na poštovné predávajúci späť nevracia.
 • V prípade, že  vaša reklamácia bola uznaná ako opodstatnená, máte  právo:
  • na bezplatné odstránenie vád, ak je to vzhľadom na tovar možné
  • na výmenu tovaru za rovnaký tovar alebo za náhradný tovar za podobnú cenu, ak vada na tovare odstrániteľná nie je
  • na primeranú zľavu z kúpnej ceny, ak vada nebráni tomu, aby sa výrobok mohol riadne užívať
  • na vrátenie kúpnej sumy a odstúpenie od zmluvy, ak vada na tovare je trvalá,  a  je neodstrániteľná.

NEREKLAMUJEME A NEVYMIEŇAME TOVAR, KTORÝ BOL POŠKODENÝ NESPRÁVNOU ÚDRŽBOU A ZAOBCHÁDZANÍM!  PRETO SI PROSÍM POZORNE PREŠTUDUJTE NAŠE RADY PRE OŠETRENIE BIŽUTÉRIE, a dodržujte odporúčané ošetrovanie tovaru od výrobcov na štítkoch.

SISA SHOP ručí zákazníkovi za:

 • dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky zákazníkom,
 • dodanie tovaru tak, aby nebol poškodený,
 • dodanie tovaru v takom množstve a sortimente, v akom bol uvedený na objednávke,

SISA SHOP nenesie zodpovednosť za:

 • oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom / SP /
 • oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
 • poškodenie zavinené doručovateľom / SP /,
 • viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.)  nepreberajte!!!

STAROSTLIVOSŤ O BIŽUTÉRIU

 • Bižutéria je určená na príležitostné nosenie! Nemá rovnaké vlastnosti ako šperk zo zlata či striebra. Jej nespornou výhodou je hlavne cena! Na druhej strane má však kratšiu životnosť!

Aby Vám bižutéria vydržala čo najdlhšie , je potrebné ju chrániť:

 • chráňte bižutériu pred tvrdými predmetmi, nezabudnite, že je to krehká vec a pri neopatrnom      zachádzaní sa môže poškodiť alebo rozbiť
 • kúpanie, sprchovanie, umývanie riadov a podobné činnosti, pri ktorých šperk prichádza do styku s vodou, môžu poškodiť jednotlivé súčiastky a preto si bižutériu pri týchto činnostiach odlože.
 • tiež spanie, športovanie alebo fyzická námaha môžu bižutériu mechanicky, či povrchovo poškodiť
 • zmena vzhľadu alebo i narušenie povrchu jednotlivých súčiastok môže nastať u osôb s agresívnym potom, alebo u osôb používajúcich lieky
 • k narušeniu povrchu môže dôjsť i pôsobením chemických prostriedkov, parfémov, krémov, morskej vody, chlóru a iných chemikálií
 • Preto je veľmi dôležité, aby ste najskôr použili rôzne parfémy, líčidla a laky na vlasy  a až potom sa skrášlili šperkami.
 • na miestach, kde je výskyt síry, hlavne v kúpeľoch a pri minerálnych  prameňoch, bižutériu taktiež nepoužívajte
 • Výrobky je  nutné uschovávať na čistom a suchom mieste mimo dosahu slnka a veľkých teplotných zmien. V opačnom prípade bižutéria stratí svoj lesk a môžu sa vytvoriť škvrny na povrchu výrobku.
 • Nemiešajte si jednotlivé výrobky z bižutérie v jednej zásuvke, šperkovnici, v krabičke, vrecúšku, atď. Uschovajte si každý kúsok, alebo každý pár bižutérie oddelene. Napríklad si neukladajte všetky náušnice v jednom puzdre, v krabičke, šperkovnici bez prepážok, alebo vrecúšku. Jednotlivé výrobky si teda uschovávajte v oddelených látkových, alebo plastových vrecúškach a to platí hlavne pre bižutériu so vsadenými kamienkami a imitácie perál. Jednotlivé výrobky sa môžu takto doškriabať, kamienky povypadávať a celkovo dôjde k poškodeniu. Okrem toho, by bolo vhodné zabaliť každý výrobok do mäkkých papierových vreckoviek.

REKLAMÁCIE:

Reklamácia sa vzťahuje len na preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom.

Záruka sa nevzťahuje na :

 1. poškodenie zapríčinené nesprávnym a nešetrným používaním
 2. prirodzené opotrebovanie

Dôležité upozornenie:

 • Ak by došlo k podráždeniu pokožky, neodporúčame výrobok ďalej nosiť z dôvodu možnosti alergickej reakcie. Toto však nie je chyba tovaru, a preto ani výrobok nie je možné reklamovať.
 • Taktiež u niektorých ľudí, ktorý majú „iný pot je možné, že povrch bižutérie zoxiduje, čo taktiež nie je chyba výrobku a nie je možné ho reklamovať.
 • Pokiaľ nastane poškodenie produktu v dôsledku nedodržiavania horeuvedených zásad, nie je možné uplatňovať  na takýto tovar reklamáciu.

Reklamačný formulár na stiahnutie